Sürdürülebilirlik


INTRALINE İLAÇ; sürdürülebilirlik anlayışının temelini şeffaflık, açıklık, hesap verebilirlik, doğal kaynakların verimli kullanımı ve çevreye duyarlılık oluşturur. Şirketlerinin ve insan hayatının bileşenlerini oluşturan kavramlar arasında dengeli bir sürdürülebilirlik kurmayı kendisine hedef olarak belirlemiştir.

INTRALINE İLAÇ’da, tüm çalışanların kendi fikir ve önerilerini özgür bir biçimde ifade edebildiği “açık iletişim” ortamı desteklenir. Çalışanların görüş ve önerilerini iç iletişim kanalları üzerinden paylaşmaları teşvik edilir. Her bir çalışanın kendi işi ile ilgili her türlü görüş, öneri ve eleştirilerini paylaşmasının grubu geliştireceğine inanılır. Çalışma ortamında yaşanabilecek herhangi bir anlaşmazlık durumunda bütün çalışanlar, statü ayrımı yapılmaksızın, eşit koşullarda dinlenir. Çalışan haklarının tesisi ve çalışan haklarının ötesine geçerek insan haklarının çalışma ortamlarında ve tedarikçilerde tesis edilmesi, “iş yerinde demokrasi” ilkesi kapsamında ele alınır. İnsan onuruna yakışan iş ve iş ortamlarını tanımlamak ve uygulamak hedeftir. Eşitlik ilkesinin tüm kimlikler için sonuçlarda adalet getirmesini önemsiyor ve bunu sağlamak için gerekli mekanizmaları işletiyoruz. INTRALINE İLAÇ'da ve tedarik ağında çalışanların yurttaşlık hakkı olan örgütlenme özgürlüğü ve toplu pazarlık hakkı tanınır ve çalışanların söz konusu hak talepleri için uygun ortamlar sağlanır.

INTRALINE İLAÇ’da ırk, renk, cinsiyet, din, medeni hal, cinsel yönelim, politik görüş ya da mensubiyet, etnik kimlik, sağlık durumu, ailevi sorumluluklar, engellilik ya da yaş gibi etkenlere dayalı ayrımcılık yapılmasını kabul edilemez buluyoruz.

INTRALINE İLAÇ, sürdürülebilir büyüme ilkelerini; fizibilite sürecinden üretime, sermayesinden insan kaynaklarına kadar faaliyetlerinin her aşamasında bütünsel bir kalkınma modeliyle hareket eder. Tüm yatırımlarını; ekonomik, toplumsal ve çevresel çerçeve içerisinde değerlendirerek bugünden geleceğe uyumlu ve sürdürülebilir bir vizyonla hayata geçirir.

Kurum olarak kendi ihtiyaçlarımızı karşılamak için doğal kaynakları kullanırken çalışanlarımıza, tüm insanlığa ve gelecek nesilleri karşı ciddi sorumluluklarımız olduğunu göz önünde bulundurarak hareket ediyoruz.

Hayata geçirdiğimiz her projede sadece insan ihtiyaçlarını değil, insan onurunu ve haklarını, çalışan ve paydaşlarımızın mutluluğunu, refahını ve doğadaki diğer canlıların varlığını göz önünde bulundurarak hareket ediyoruz.

Sağlık alanında değer yaratmak için çalışıyoruz. Sorumluluklarımızı en iyi şekilde yerine getirme bilincindeyiz!